Rylan Schaeffer

Logo
Resume
Research
Learning
Blog
Teaching
Jokes
Kernel Papers


DecodingTrust: A Comprehensive Assessment of Trustworthiness in GPT Models

Authors: Boxin Wang, Weixin Chen, Hengzhi Pei, Chulin Xie, Mintong Kang, Chenhui Zhang, Chejian Xu, Zidi Xiong, Ritik Dutta, Rylan Schaeffer, Sang T Truong, Simran Arora, Mantas Mazeika, Dan Hendrycks, Zinan Lin, Yu Cheng, Sanmi Koyejo, Dawn Song, Bo Li

Venue: NeurIPS 2023 (Benchmark Track)

Summary